Μαιευτικά & Γυναικολογικά Ιατρεία
Ηλιάδης Μηνάς, MD
English

Medical Office in Obstetrics & Gynecology

Minas ILIADIS, MD Obstetrician Gynecologist   T. 6944.795232

Address 1: 62, Iroon Polytechniou Ave., 18535, PIRAEUS, GREECE 
Address 2: 13,Trapezountos Ave., 14565, AG.STEFANOS, GREECE